YHDISTYS


HALLITUS

Hannamari Kangas

Puheenjohtaja

Marjukka Lehtimäki

Varapuheenjohtaja


Maria Toimela

Rahastonhoitaja


Emmi Koivumäki

Sihteeri

Essi Halmesmäki

Jäsen

Heidi Pajamäki

Jäsen


Noora Hannila 

Jäsen


Matilda Tuominen

Jäsen

Marianne Rantala

Jäsen


Maarit Tammisto

Varajäsen


Henna Mäki

Varajäsen


SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi on Kauhavan Kennelkerho ry ja sen kotipaikka on Kauhavan kaupunki.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten koirien kasvatusta ja jalostusta sekä kennelharrastusta. Tätä tarkoitusta varten yhdistys järjestää kursseja ja koulutustilaisuuksia, koiranäyttelyitä ja - kokeita, on mukana muussa vastaavassa kennelharrastukseen liittyvässä toiminnassa, sekä antaa jäsenilleen opastusta alan kehityksestä. Yhdistys on jäsenenä Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:ssä ja EteläPohjanmaan Kennelpiiri ry:ssä. Yhdistys voi perustaa tilejä määrätarkoituksiin vapaaehtoisilla maksuilla. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää arpajaisia, myyjäisiä, rahankeräyksiä sekä maksullisia tilaisuuksia. Yhdistys voi ostaa, omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3§ Yhdistyksen jäseninä ovat henkilöt, jotka hallitus jäseniksi hyväksyy. Jäsenet ovat vuosi- tai perhejäseniä. Perhejäsen on henkilö, jonka joku perheenjäsen on yhdistyksen vuosijäsen. Vuosi- tai perhejäsen maksaa vuosittain vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Vuosikokous voi ¾ äänten enemmistöllä kutsua jonkun yksityisen henkilön yhdistyksen kunniajäseneksi, joka ei ole jäsenmaksuvelvollinen. Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka ei ole maksanut vuotuista jäsenmaksuaan vuoteen.Erotetulle tai eronneelle jäsenelle ei makseta jäsenmaksuja takaisin. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän on jättänyt muun säännöissä määrätyn yhdistykselle osoitetun velvoitteen suorittamatta tai muuten olennaisesti vahingoittanut yhdistystä tai sen tarkoitusta. Tilanteeseen nähden ja kehotuksista huolimatta, liian ankarasti koiraansa kurittavalta voidaan evätä pääsy osallistumaan koulutuksiin ja/tai kerhon jäsenyys. Hallituksen erottamalla jäsenellä on oikeus saada päätös yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi esittämällä vaatimus kirjallisena. Vaatimus on jätettävä hallitukselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Erottamispäätös on voimaantullakseen tällöin vahvistettava yhdistyksen kokouksessa vähintään kahdella kolmasosalla (2/3) annetuista äänistä. Erottamisäänestys toimitetaan aina suljetuin lipuin. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

4§ Yhdistyksen lainmukaisena hallituksena toimii yhdistyksen jäsenistä valittu hallitus, johon kuuluu vuosittain valittava puheenjohtaja ja kahdeksan (8) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä. Jokaisena vuotena neljä (4) näistä jäsenistä on erovuoroisena, aluksi arvan mukaan.Erovuoroisten jäsenten tilalle äänestetään uudet jäsenet ehdolle asettuneista jäsenistä. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt. Rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme jäsentä. Yhdistyksellä on oikeus valita 0-2 varajäsentä. Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauttaan, voi hallituksen kokous valita hänen tilalleen uuden jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Varajäsenet nimetään 1. ja 2. varajäsen. Varajäsenet valitaan 1 vuodeksi kerrallaan. Hallitus voi halutessaan kutsua varajäsenen täydentämään hallituksen kokousta, varsinaisen jäsenen ollessa estynyt. Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle, pj:n estyessä kutsun hoitaa varapuheenjohtaja.

5§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja.

6§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajan on toimitettava tilinpäätösaineisto lausuntoineen hallitukselle ennen vuosikokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle hallituksen toimesta tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle eri some-kanavia käyttäen vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta mainiten käsiteltävät asiat. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi (1) ääni läsnä olevana. Päätökset tehdään ehdottomalla enemmistöllä, ellei toisin ole määrätty. Äänestykset ovat avoimia, ellei vähintään 1/10 läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalissa arpa ja muissa asioissa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

7§ Vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat: - valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa. - todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - hyväksytään kokouksen työjärjestys - esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto - päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta - päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille - valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja jäsenten keskuudesta - valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle - varajäsenten valinta (0-2 henkilöä) - valitaan vuosikokousten väliselle ajalle yksi toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä - määrätään jäsenmaksujen suuruus ja tarpeelliset päivämäärät - esitetään hyväksyttäväksi toimintasuunnitelma ja talousarvio - valitaan edustajat Suomen Kennelliiton ja Etelä-Pohjanmaan Kennelpiirin kokouksiin - valitaan eri lajivastaavat ja lajiyhdistykset joihin kuulutaan - käsitellään muut esityslistassa olevat asiat. Jäsenen, joka haluaa asian vuosikokouksessa käsiteltävän, on se kirjallisesti esitettävä hallitukselle tammikuun loppuun mennessä. Asioista, joita ei ole mainittu kokouskutsussa voidaan päättää vain yksimielisellä päätöksellä.

8§ Hallituksen tehtävät 1. valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja panna täytäntöön kokousten päätökset 2. johtaa, kehittää ja valvoa yhdistyksen toimintaa 3. hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta huolellisesti 4. laatia ja esittää vuosittain yhdistyksen kokoukselle esitykset toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi 5. hyväksyä jäsenet ja erottaa, sekä todeta eronneeksi jäsenet 6. valitsee ja vapauttaa keskuudestaan yhdistyksen toimihenkilöt 7. ottaa ja vapauttaa rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt 8. hallitus valitsee keskuudestaan yhdistyksen varapuheenjohtajan 9. yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa asettaa alaisuuteensa määräämiensä tehtävien hoitoa varten työryhmiä tai toimikuntia

9§ Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksen päätös, jota vähintään 2/3 annetuista äänistä on kannattanut.

10§ Yhdistyksen purkamiseksi vaaditaan vuosikokouksen, ja toisen, vähintään kuukauden kuluttua pidettävän kokouksen päätös, jota molemmista vähintään ¾ annetuista äänistä on kannattanut. Jos yhdistys purkautuu, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti kenneltoiminnan hyväksi.

11§ Muuten noudatetaan, mitä yhdistyslaissa säädetään.